Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 32-МИ
Бойница, 27.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване и утвърждаване на графичния файл с образец на бюлетината за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс във връзка с постъпило писмо с изх. № МИ-15-473 от 27.09.2019 г. и Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г., във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година

Получен е графичен Файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони в община Бойница за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година. След като прегледа и провери съдържанието на всяка от двете бюлетини, изписването на нименованията на партиите, коалициите и имената на кандидатите, ОИК Бойница

Р Е Ш И:

 1. О Д О Б Р Я В А  и  У Т В Ъ Р Ж Д А В А образци на бюлетините за общински съветници и за кметове в община Бойница за изборите на 27.10.2019 г., както следва:

 

1.1. Графичен файл /Приложение № 1/ с предпечатен образец на бюлетината за избор на общински съветници в изборен район 0503, община Бойница, като принтира образеца и върху него се подписаха всички присъстващи членове на ОИК, 11 души и изписаха трите си имена собственоръчно. Отбеляза се датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината;

1.2. Графичен файл /Приложение № 2/ с предпечатен образец на бюлетината за избор на кмет на община Бойница в изборен район 0503, община Бойница, като принтира образеца и върху него се подписаха всички присъстващи членове на ОИК, 11 души и изписваха трите си имена собственоръчно. Отбеляза се датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината;

 1. Приложения с №№ 1 и 2 са неразделна част от настоящото решение и се прилагат към протокола, с който е взето решението.
 2. 3. Одобряването да се удостовери чрез електронен подпис, издаден на ОИК – Бойница.
 3. Упълномощава Владислав Руменов Кънчев – член на ОИК Бойница да потвърди одобряването на предпечатната заготовка на гореописаните образци на бюлетини, като ги подпише с електронен подпис и изпрати по електронен път.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 27.09.2019 в 18:24 часа

Календар

Решения

 • № 135-МИ / 17.08.2016

  относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

 • № 134-МИ / 21.03.2016

  относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

 • № 133-МИ / 15.12.2015

  относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения