Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Бойница, 14.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на общинска избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините и изборните книжа за район 0503 – Бойница и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Получено е писмо с изх. № МИ-15-807 от 09.10.2019 г. на ЦИК относно Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г. във връзка с посочването на упълномощени членове на ОИК Бойница за организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение на ЦИК № 606-МИ от 14.08.2019 г. и Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г., Общинската избирателна комисия Бойница

Р Е Ш И:

Упълномощава Ивайло Неделков Миланов - член на ОИК Бойница и Владислав Руменов Кънчев  – член на ОИК Бойница със следните правомощия:

Да присъстват при предаването и приемането, като приемат отпечатаните бюлетини и изборните книжа на територията на печатницата и съпроводят транспортирането на същите до „Конферентен център“ в сградата на Областна администрация - Видин.

Да подпишат приемо - предевателен протокол съвместно с упълномощените представители на печатницата, Министерството на финансите и упълномощени представители на областния управител на област Видин.

Да оформят и подпишат необходимите документи, свързани с транспортирането и съхранението на хартиените бюлетини и останалите изборни книжа за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.

Община Бойница да подсигури превоз на упълномощените представители на ОИК Бойница за изпълнение на горните правомощия.

Решението да се изпрати до „Печатница на БНБ“ АД с копие до ЦИК, Областен управител на област Видин и община Бойница за сведение и изпълнение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения