Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 44-МИ
Бойница, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представителите на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

В ОИК – Бойница е постъпило заявление за регистрация на представители на кандидатска листа за изборите за общински съветници в община Бойница на 27.10.2019 г., с вх. № 121/26.10.2019 г. на ОИК – Бойница, подадено от Стойчо Мишов Бальов, преупълномощен представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Към заявлението са приложени  списък с 1 упълномощен представител и пълномощно.

ОИК – Бойница разгледа постъпилото заявление и след извършена проверка прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс по отношение на упълномощения представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от ИК във връзка с  Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г., ОИК - Бойница

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък с 1 упълномощен представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници и за кметове, както следвa:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

№ и дата на пълномощното

1

Малина Петкова Бальова

№ 1 / 25.10.2019

 

Списъкът да се публикува на страницата на ОИК-Бойница при спазване на Закона за защита личните данни.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 26.10.2019 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения