Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Бойница, 09.09.2023

ОТНОСНО: Начина на приемане на решенията от ОИК - Бойница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

На основание чл. 85 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Бойница                              

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
 2. Общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Изборния кодекс.
 3. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
 4. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 5. Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 6. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 09.09.2023 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 21-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 20-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 19-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения